Zneužití veřejné moci při přijímání zákona o evidenci skutečných majitelů

11. 7. 2021

Asociace pro ochranu práv občanů a podnikatelů (Asociace HYDRA) se domnívá, že při přijímání a schvalování zákona o evidenci skutečných majitelů (zákon č. 37/2021 Sb.) došlo ke zneužití veřejné moci na úkor občanů a podnikatelů. Asociace HYDRA se dále domnívá, že důvodem tohoto zneužití ze strany orgánů veřejné moci, zejména pak ministerstva spravedlnosti jako předkladatele zákona o evidenci skutečných majitelů, mohlo být zajištění neoprávněného prospěchu některých veřejných činitelů, jež jsou zároveň beneficienty svěřenských fondů.

Možné porušení 5. Směrnice eu proti praní peněz a dalších unijních předpisů

Konkrétně, při převzetí pojmu skutečného majitele z 5. směrnice EU proti praní peněz (dále jen AML směrnice) do zákona o evidenci skutečných majitelů mohlo dojít minimálně k následujícím čtyřem porušením:

 • u obchodních společností: k určování skutečného majitele u obchodních korporací dochází v zákoně o evidenci skutečných majitelů, nikoli na základě výlučného kritéria ovládání/kontroly, jak stanoví AML směrnice, ale na základě samostatného kritéria „podílu na prospěchu“, jež AML směrnice nepředvídá – v důsledku toho u bude téže právnické osoby „vycházet“ jiná osoba jako skutečný majitel, bude-li se při určování skutečného majitele postupovat podle zákona o evidenci skutečných, než jaká osoba by „vycházela“ jako skutečný majitel, kdyby se při určování skutečného majitele postupovalo podle platné AML směrnice;
 • u svěřenských fondů: porušení nevyvratitelné domněnky ovládání u osob, jež jsou skutečnými majiteli svěřenského fondu;
 • u společností, jejichž podíly jsou obchodované na regulovaném trhu (burze): absence výjimky předvídané AML směrnicí pro podíly obchodované na regulovaném trhu při určování skutečného majitele;
 • u zvláštních soukromoprávních subjektů a konečných veřejnoprávních subjektů: absence určování skutečných majitelů u zvláštních typů soukromoprávních právnických osob a rozpor s nařízeními o mezinárodních ekonomických sankcí u právnických osob ovládaných konečnými veřejnoprávními subjekty.

(Podrobná analýza popsaných nesrovnalostí je uvedena v dokumentu připojeném níže)

Možné důsledky porušení

Asociace HYDRA se domnívá, že uvedené nesrovnalosti vedoucí k nesprávnému převzetí pojmu skutečný majitel ze směrnice EU proti praní peněz do zákona o evidenci skutečných majitelů mohou mít pro Českou republiku závažné důsledky. Tyto nesrovnalosti, z nichž vyplývá „specificky český způsob“ určování skutečných majitelů způsobí to, že v ČR budou u typově stejných struktur společností určovány jiné osoby jako skuteční majitelé než u typově stejných struktur společností v ostatních zemích EU, což může vést a s největší pravděpodobností povede:

 • „k dírám“ ve společném evropském přístupu k boji proti praní peněz ve vztahu k České republice;
 • ke zbytečné a nadbytečné administrativní zátěži českých finančních institucí a dalších povinných subjektů podle předpisů proti praní peněz v důsledku odlišného způsobu určování skutečného majitele než v jiných zemích EU;
 • k ohrožení čerpání dotací z rozpočtu EU Českou republikou v důsledku porušení nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2021/1060, které vyžaduje určování skutečných majitelů v souladu s čl. 3 (6) AML směrnice, nikoli v rozporu s tímto článkem, jak činí zákon o evidencí skutečných majitelů;
 • zbytečné a nadbytečné administrativní zátěži u českých společností ovládaných společnostmi, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu (burze) mimo ČR, vedoucí k vytváření neodůvodněných překážek pro volný pohyb služeb či kapitálu;
 • k ohrožení důvěryhodnosti České republiku jako státu, jenž tvrdí, že dodržuje a provádí schválené mezinárodní sankce.

Výzva k nápravě popsaných nesrovnalostí

Asociace HYDRA proto vyzývá:

 • Parlament ČR, včetně Poslanecké sněmovny a Senátu, aby urychleně zjednal nápravu výše uvedených nesrovnalostí přijetím novely zákona o evidenci skutečných majitelů, která by jeho znění uvedla do souladu s 5. směrnicí AML;
 • Evropskou komisi, aby co nejdříve přezkoumala správnost transpozice 5. směrnice AML Českou republikou a co nejdříve vydala stanovisko, zda popsaná nesprávná transpozice pojmu skutečný majitel z 5. směrnice AML do zákona o evidenci skutečných majitelů může ohrozit čerpání fondů z rozpočtu EU subjekty z ČR ve světle nařízení 2021/1060/EU o obecném rámci pro čerpání prostředků z unijních fondů účinného od 1. července 2021;
 • Evropský parlament, aby díky svým kontrolním pravomocem vůči Evropské komisi dohlédl na rychlost a způsob, jakým Evropská komise provede zmíněný přezkum a vydá zmíněné stanovisko, a aby případně zaujal vlastní postoj k tvrzenému zneužití veřejné moci v ČR při transpozici 5. směrnice AML do právního řádu ČR.
ANALÝZA: NESPRÁVNÁ TRANSPOZICE 5. SMĚRNICE AML ČESKOU REPUBLIKOU PŘI URČOVÁNÍ SKUTEČNÝCH MAJITELŮ, (.pdf 1.3 MB)