Hydra je antická mytická příšera s devíti dračími hlavami. Hydra je neporazitelná. Ztratí-li Hydra jednu hlavu, narostou ji ihned dvě*.

Na rozdíl od bájné HYDRY, která lidem škodila, asociace HYDRA je tu od toho, aby lidem pomáhala. Aby pomáhala všude tam, kde veřejná moc poruší společenskou smlouvu proti svým občanům. Občan je suverénem ve své zemi, nikoli úředník, zvolený zástupce či soudce. Občan pouze propůjčuje veřejnou moc úřadům k tomu, aby jeho úředníci občanu-suverénovi sloužili.

Tam, kde se tak neděje a svěřená moc přestává občanu sloužit, je mezi občanem a státem porušena společenská smlouva. V takovém případě se svěřená moc navrací zpět občanovi-suverénovi. V této situaci nastupuje HYDRA, aby porušení společenské smlouvy jménem občana-suveréna a v jeho prospěch obnovila.

Konkrétně vzato, pokud úřad či úředník neslouží občanovi, zpronevěřuje se svému poslání. Poruší-li úředník zákony či předpisy, které má povinnost co nejhospodárnějším způsobem dodržovat a používat vůči svému občanovi-suverénovi - asociace HYDRA zasáhne. Asociace HYDRA nejedná nikdy sama za sebe pro své vlastní zájmy, ale vždy jménem a ve prospěch občana-suveréna (Leviathana)**.

HYDRA vždy jedná ve prospěch jednotlivého „občana-suveréna“, proti kterému jeho „úředník-sluha“ (ministr v latině znamená sluha) zneužil své poslání sloužit občanovi-suverénovi. Jinak řečeno, HYDRA je nástrojem občana-suveréna k obnovení řádu (společenské smlouvy), který úřad či úředník svým jednáním či opomenutím jednat porušil.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hydra_(mytologie)
** https://cs.wikipedia.org/wiki/Leviathan_(kniha)

Pro ochranu Vašich práv

Nejste spokojeni s jednáním úřadů, cítíte se být šikanováni, nejste spokojeni s našim politickým a právním systémem, nelíbí se Vám kam tečou NAŠE peníze? Jsme tu, abychom s tím bojovali.
Asociaci Hydra Vám v krátkém videu představí sám její zakladatel.

Petice - vznik Hnutí občanů a podnikatelů - HOP Hydra

Petice (.pdf, 264 kB)

Datové schránky - žádost o vyjádření Ministerstva vnitra

  • Uložil Vám váš stát zřízení datových schránek?
  • Nejste si jistí zda je to správné či nesouhlasíte se zřízením?
  • Zároveň chcete být krytí v případě budoucích problémů?
  • Podívejte se zde a zašlete dotaz na ministerstvo, ať se tím zabývají.
  • Ať svým občanům dají odpovědi.
  • V množství je síla, podpořte naši společnou snahu.
  • Vzor žádosti (.pdf, 436 kB)

Ochrana před nežádoucími nebo neoprávněnými zásahy orgánů veřejné moci


Poradenství a vzdělávací činnost pro zvýšení právního povědomí

Prosazování zájmů podnikatelů

Vize a cíle

Asociace za práva občanů a podnikatelů, z.s. (dále jen „APOP“)

Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. (Listina základních práv a svobod, čl. 2 odst. 2)

APOP vznikla za účelem naplnění několika základních cílů. Krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých. Protože by APOP chtěla být především progresivním spolkem lidí s otevřenou myslí, má velký potenciál vytyčené cíle naplňovat, stanovit si další a vytvořit tak systematickou prací jeden z pilířů demokracie bez vazeb na politiky.

Jedním z hlavních cílů APOP je pomoc těm, kdo se cítí být poškozeni nesprávným či nezákonným postupem orgánů státní správy. Málokdo je schopen zorientovat se ve všech právních předpisech upravujících řadu oblastí veřejné správy a mnohdy tak může dojít k popření práva jednotlivce či společnosti postupem správního orgánu.

APOP si klade za cíl také vyvíjení edukační činnosti v oblasti základních práv občana či podnikatele ve vztahu k orgánům státní správy. Vrchnostenský přístup orgánů státní správy je nepřípustný.

APOP považuje za nutné VĚDĚT a ZNÁT. Klíčem k vědění je mimo jiné uplatnění práva na informace. Lhostejnost je nekonstruktivní a ve svém důsledku škodí občanské společnosti.

APOP si klade za cíl podílet se prostředky, které má k dispozici, na kultivaci a reformě státní správy tak, aby naplňovala účel, který jí byl zákonem svěřen.

V neposlední řadě je APOP spolkem, který si klade za cíl vytvořit prostor pro dialog jak uvnitř, tak vně.

PTÁT SE – VĚDĚT – MLUVIT